verifications - day2

 • _P6J2939
 • _BAR4490
 • _BAR4211
 • _P6J1772
 • _BAR4174
 • _P6J2405
 • _BAR4247
 • _P6J2826
 • _P6J2517
 • _P6J2081
 • _P6J1640
 • _P6J2944
 • _P6J3045
 • _P6J2952
 • _BAR4086
 • _P6J3016
 • _P6J1915
 • _P6J1743
 • _P6J1621
 • _P6J1879
 • _BAR4306
 • _P6J2586
 • _P6J3019
 • _BAR4256
 • _P6J2466
 • _BAR4405
 • _BAR4267
 • _BAR4275
 • _P6J1307
 • _P6J1363
 • _P6J3006
 • _BAR4426
 • _P6J1632
 • _P6J1991
 • _P6J2898
 • _BAR4198
 • _P6J3034
 • _BAR4544
 • _P6J2921
 • _P6J3055
 • _P6J2490
 • _P6J3001
 • _BAR4111
 • _P6J2291
 • _P6J2982
 • _P6J2976
 • _P6J1636
 • _BAR4088
 • _P6J2881
 • _P6J2105
 • _P6J2642
 • _P6J2848
 • _P6J2643
 • _P6J2156
 • _P6J2557
 • _P6J2819